แบบฟอร์มที่ใช้ คือ
1. I-485

2. แบบฟอร์มสนับสนุนการเงิน I-864

เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2
เข้ามาอเมริกาด้วยวีซ่าคู่หมั้น ทำอะไรบ้าง
https://youtu.be/qMLn4E8FbtI


เตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียว จากวีซ่า K1 , K2

3. เพิ่มแบบฟอร์ม หัวข้อ public charge I-944

4. I-765 ( Optional )
5. I-131 ( Optional )
6. G-1145 ( Optional )

ขั้นตอนเตรียมเอกสาร
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ USCIS ดังนี้

1.1 แบบฟอร์มการปรับสถานะ : I-485  http://www.uscis.gov/i-485

แบบฟอร์มหมดอายุแล้วยังใช้ต่อได้ ตราบใดที่ USCISไม่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา

คำแนะนำ การกรอกแบบฟอร์ม II-485

ข้อที่ผิดบ่อย

1.2 แบบฟอร์มสนับสนุนทางการเงิน : I-864 Affidavit of Support http://www.uscis.gov/i-864
*แบบฟอร์มชุดปรับสถานะนี้ จะมีแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ หรือ I-693 ด้วย สามารถใช้เอกสารการตรวจสุขภาพหรือใบวัคซีนจากเมืองไทยได้ ถ้ายังไม่ถึง 1 ปี  (อาจเจอจนท.พิจารณาเหตุผลให้ตรวจใหม่ เป็นรายๆ เช่น  มีปัญหาในการตรวจสุขภาพครั้งแรก)

1.3 I-944 form แบบฟอร์ม ประกอบ ของ I-864 https://www.uscis.gov/i-944 —> ปี 2022 ไม่ต้องใช้แล้ว

1.4 แบบฟอร์มขออนุญาตทำงาน : I-765 Employment Authorization Document
http://www.uscis.gov/i-765

แบบฟอร์มหมดอายุแล้วยังใช้ต่อได้ ตราบใดที่ USCISไม่มีแบบฟอร์มใหม่ออกมา

1.5 แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทาง : I-131 Application for Travel Document  http://www.uscis.gov/i-131

เราอาจมีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปไทยก่อนได้ green card

ยื่นพร้อม I-485 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มนี้

1.6 G-1145 Form : E-Notification of Application/Petition Acceptance : แจ้งขอรับข้อความทาง sms / email
http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/g-1145.pdf

1.6 ผู้ยื่นปรับสถานะ อายุ 14 -75 ปี ต้องกรอกแบบฟอร์ม G-325 A ด้วย http://www.uscis.gov/g-325a

2.กรอกเอกสาร จะกรอกด้วยลายมือ หรือกรอกในคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือกรอกในคอม แล้วมีบางข้อ เติมด้วยปากกาก็ได้ กรอกโดยใช้หมึกสีดำ ไม่ใช้น้ำยาหมึกขาวลบคำผิด

3.เตรียมเอกสารในส่วนของผู้ปรับสถานะ คือ
3.1 I-485 แบฟบอร์มปรับสถานะขอใบเขียว กรอก ข้อมูล เซ็นชื่อ

adjust4

3.2 I-765 , I-131,
G-1145 วางไปบนสุดของแบบฟอร์ม I-485 , I-765 , I-131 เพื่อขอรับแจ้ง อัพเดทข้อมูลเคสทางโทรศัพท์

, G-325A ( ปรับสถานะ ลูกอายุ < 14 ปี ไม่ต้องใช้ G-325A )

I-944 ผู้ต้องการใบเขียวกรอก เซ็นชื่อ กรอกข้อมูลตามคำถาม ข้อมูลผู้ต้องการใบเขียว และคู่สมรสที่เป็น sponsor


3.3 สำเนาใบเกิดพร้อมฉบับแปล, ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ แต่ต้องมีผู้แปลรับรองการแปล (สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า ถ้ามี )
3.4 สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีวีซ่า K1,K2
3.5 รูปถ่ายสี พื้นขาว หน้าตรง 2 X 2 นิ้ว 2 ใบ เขียน A number ด้านหลังรูป
3.6 สำเนาการฉีดวัคซีนที่ได้มาจากการตรวจสุขภาพที่เมืองไทย (Vaccination Supplement or Vaccination Documentation Worksheet)

( บันทึกการตรวจร่างกาย ที่ได้รับมาเก็บไว้ตอนไปตรวจร่างกาย  ไม่จำเป็นต้องเอาไปให้คุณหมอที่อเมริกา transfer ผลตรวจใส่ แบบฟอร์ม I-693 หรือตรวจใหม่ หรือ ใช้เอกสารเดิมที่มีเก็บไว้เลย  ถ่ายสำเนาส่งไป )
3.7 สำเนาบันทึกการเข้าออกสหรัฐฯ (I-94 Arrival/Departure Record),

ดาวน์โหลดจาก web https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html 

หรือพิมพ์ print I-94 ใน google
3.8 สำเนาใบแจ้งผลการอนุมัติวีซ่าคู่หมั้น : I-797 Notice of Action ที่มีคำว่า approval (NOA2)
3.9 ในเคสลูกที่ปรับสถานะหลังแม่ แนบสำเนาเอกสารรับรองว่าเคสแม่อนุมัติ หรือ green cardแม่ ถ้าแม่ได้ green card แล้ว
3.10 สำเนาใบสำคัญการสมรสกับคู่สมรสอเมริกันซิติเซ่น
3.11 สำเนาใบหย่า ของผู้ปรับสถานะ และของคู่สมรส รวมเอกสารสิ้นสุดการสมรสในอดีตอื่นๆ (พร้อมแปล)
3.12 เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล หากชื่อ นามสกุล ในใบเกิด ไม่ตรงกับชื่อที่กรอกในแบบฟอร์ม (พร้อมเอกสารแปล)
4.เตรียมเอกสารในส่วนของคู่สมรสอเมริกันซิติเซ่น คือ

4.1 I-864 Form

คำแนะนำ I-864 https://youtu.be/E34kVXN6dHY

adjust3

4.2 สำเนาการเสียภาษีรายได้สามปีล่าสุด หรือ ปีล่าสุด โดยยื่นทั้ง income tax returns and W-2 , เอกสารสนับสนุนรายได้อื่นๆ ที่ต้องการส่ง

ดู เกณฑ์รายได้ จาก พิมพ์ I-864p ใน google  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-864p.pdf

เอกสารปรับสถานะลูก ในชุดเอกสารsupport รายได้ของ sponsor ถ้ามีชุดที่ส่งปรับสถานะของเรา ส่ง copy เอกสารชุดของเราได้เลย

4.3 สำเนาพาสปอร์ตคู่สมรสอเมริกัน หน้าที่มีรูป ข้อมูล ชื่อ สกุล / หรือ สำเนา ใบเกิด สามี (กรณีเกิดอเมริกา) / หรือ ใบรับรองการเป็นอเมริกันซิติเซ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานการเป็นอเมริกันซิติเซ่น

5. เช็คค่าธรรมเนียม 1,070 $    เปลี่ยนแปลง 12/23/2016  ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมจากหน้าเว็ป I-485 Form ดู ตามอายุ

ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม บวกค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือด้วย http://www.uscis.gov/i-485 
ยื่นปรับสถานะลูก พร้อม พ่อ/แม่ ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่า ยื่นปรับสถานะให้ลูกแยกทีหลัง(ข้อมูลค่าธรรมเนียมอาจเปลี่ยนแปลง)

6. ถ่ายสำเนาเอกสารที่ส่งไว้ด้วย จะได้รู้ว่าเราส่งอะไรไปบ้าง และหากเอกสารหายโดยสาเหตุสุดวิสัยเราจะได้มีเอกสารสำรอง ( เอกสารที่ส่งไป USCIS ส่งเป็นสำเนา ถ้าจนท.ต้องการเอกสารตัวจริงจะขอมาเป็นรายๆ )

7. แนบเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์บางส่วน เช่นรูปถ่าย สามี เรา ลูก (กรณีปรับสถานะลูก ) ที่ถ่ายด้วยกัน จัดใส่ program word ลงกระดาษ A4 , เอกสารร่วมอื่นๆ เช่น บัญชีเงินฝากธนาคารร่วม ซื้อรถร่วม ประกันชีวิตที่มีชื่ออีกฝ่ายรับผลประโยชน์ ใบเกิดบุตรที่เกิดจากการสมรสครั้งนี้  บางเคสจนท.พิจารณาให้ green card เลยจากเอกสารที่ส่งไป โดยไม่ต้องสัมภาษณ์

ถ้าคิดว่าไม่เอกสารสนับสนุนยังไม่จำเป็นในขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องส่ง ถ้าจะส่งไม่ต้องส่งไปเยอะมากเหมือนไปสัมภาษณ์ จนท.จะเก็บใส่แฟ้มลำบากถ้าเอกสารปรับสถานะทั้งหมดของเรามากเกิน

8. หากมีเอกสารแนบเพิ่ม เช่น ตอนกรอกแบบฟอร์ม พื้นที่ในช่องในแบบฟอร์มไม่พอ ต้องมาชี้แจงในกระดาษ A4 ที่จัดทำเพิ่มขึ้นมา

9.ยังไม่มี SSN ก็ส่งเอกสารปรับสถานะได้

10. ส่งเอกสารปรับสถานะ ไปที่ : ตรวจสอบในนี้  http://www.uscis.gov/i-485-addresses

จดหมายส่งไปรณีย์แบบไม่ต้องมีผู้รับเซ็นรับ ส่งไปที่อยู่ PO Box
USCIS
PO Box 805887
Chicago, IL 60680-4120

จดหมายส่งผ่านบริษัทเอกชนส่งด่วน ที่ต้องมีผู้รับเซ็นรับพัสดุ เช่น Fedex , UPS
USCIS
Attn: FBAS
131 South Dearborn – 3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

เช็คที่อยู่ในนี้อีกครั้งก่อนส่ง http://www.uscis.gov/i-485-addresses
ข้อแนะนำสำหรับการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • ตรวจสอบ จ่าหน้าซองให้ถูกต้อง
 • วงเล็บมุมซองถึงเรื่องที่เราส่ง เช่น Adjustment of Status I-485 ( K1)
 • เรียงเอกสารให้เป็นระเบียบ ถ้ามีใบปะหน้า เราจะได้เช็คเอกสารเราไปด้วยว่าขาดเหลืออะไรหรือไม่
 • แยกหนีบเอกสาร แยกเป็น ชุดๆ และแยกเคสชัดเจน เช่น เอกสารปรับสถานะ , เอกสารขอใบอนุญาตทำงาน , เอกสารขอใบอนุญาตเดินทาง , เอกสารปรับสถานะลูก เอกสารขอใบอนุญาตเดินทางของลูก
 • ถ้ายื่น เอกสาร ปรับ สถานะ เรา พร้อมลูกด้วย เอกสารและลูกแต่ละคน ต้องแยก เอกสารแยกชุดแต่ละคน ชัดเจน แยกเอกสารสนับสนุนแต่ละเคส  ( I-864 1 ชุดแนบไปกับเอกสารเคสแม่ , I -864 1 ชุด แนบไปกับเอกสารเคสลูก)  แยกเช็คค่าธรรมเนียมเผื่อเคสใดเคสหนึ่งมีปัญหา USCIS จะคืนค่าธรรมเนียม การจ่ายค่าธรรมเนียมแยกจะสะดวกต่อการทำงานของจนท. ในการคืนเงินให้เคสที่ต้องได้รับค่าธรรมเนียมกลับคืน    เอกสาร 2 ชุด ใส่ไปในซองพัสดุเดียวกันได้
 • ค่าธรรมเนียม ควรเลือกจ่ายด้วยเช็ค เราจะสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ว่า เงินถูกตัดออกจากบัญชีหรือยัง ในบางกรณีที่อาจไม่ได้จดหมายตอบรับ หรือได้ช้า ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ระหว่างรอการตอบรับ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากตรวจสอบว่าเช็คมีการถูกนำไปขึ้นเงินหรือไม่ เขียนเช็ค สั่งจ่าย U.S. Department of Homeland Security ไม่ย่อ “USDHS” หรือ “DHS” ถ้าไม่สะดวกชำระเป็นเช็ค ชำระเป็น money order http://www.uscis.gov/forms/paying-immigration-fees
 • ส่งเอกสารให้ USCIS ทุกครั้ง ส่งแบบลงทะเบียน Certified Mail หรือ ส่งแบบธรรมดา แต่ขอให้มีหมายเลข tracking เอกสาร เพื่อที่เราจะได้มีหลักฐานว่าเราส่งเรื่องไปให้ USCIS และถึงผู้รับแล้ว
 • สามารถส่งแบบฟอร์ม I-765 ขอบัตรอนุญาตทำงาน (Work Permit) และI-131 ขอบัตรอนุญาตเดินทาง (Advance Parole) ได้พร้อมกับการปรับสถานะนี้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแยกแบบฟอร์ม เสียค่าธรรมเนียมปรับสถานะ I-485 อย่างเดียว ( 1,070 $ )
 • ค่าพิมพ์ลายนิ้วมือ $85 เขียนรวมกับค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มได้ ไม่จำเป็นต้องแยกเช็ค

ตัวอย่างบางส่วนใบปะหน้าเอกสารปรับสถานะ K1, K2   ( ยกเลิก  G-325A  06/26/2017 )

การนับจำนวนสมาชิกครอบครัวใน I-864 form https://youtu.be/E34kVXN6dHY

อ่านคำแนะนำการเตรียมเอกสาร I-485  จาก USCIS โดยตรง  http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-485instr.pdf 

http://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/adjustment-status

** กรุณาตรวจสอบข้อมูลจาก USCIS โดยตรงจากลิงค์ที่แนบ ก่อนส่งเอกสาร ***

ข้อผิดพลาด มี่พบบ่อย https://youtu.be/pRdilQebYlA

ขั้นตอนการยื่นเรื่องปรับสถานะขอใบเขียวจาก วีซ่า K1, K2

 1. ส่งเอกสารปรับสถานะ ชุด I-485
 2. ได้รับเอกสารตอบรับเคส
 3. ได้รับจดหมายพิมพ์ลายนิ้วมือ
 4. ไปพิมพ์ลายนิ้วมือตามนัด
 5. รอจนท.ตรวจสอบเอกสาร อาจถูกขอเอกสารเพิ่มเติม
 6. ได้รับเอกสารอนุญาต ทำงาน อนุญาตเดินทางหากแนบแบบฟอร์มขอเอกสารนี้ไปด้วย
 7. ได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์  บางเคสได้รับอนุมัติใบเขียวเลยโดยไม่ต้องไปสัมภาษณ์

ระยะเวลารวมทั้งหมดประมาณ   3- 8 เดือน แล้วแต่ รายละเอียดในเคส และศูนย์ที่รับเรื่อง

ปัจจุบัน สถานการณ์ COVID หลายๆ เคส ปีกว่า

ตรวจสอบสถานะเคส  https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do

แจ้งย้ายที่อยู่ระหว่างเคสดำเนินการ http://www.uscis.gov/addresschange

แจ้ง online https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

หาข้อมูลคลีนิคใกล้พื้นที่ที่อยู่ ที่สามารถไปตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ในขั้นตอน immigration https://my.uscis.gov/findadoctor

อ่านเตรียมเอกสาร Packet3 วีซ่าคู่หมั้น  http://www.mygreencardus.com/packet3-k1/

พูดคุยข้อมูลเตรียมเอกสารปรับสถานะขอใบเขียวมาด้วย K1 , K2 จากสมาชิกไม่ใช่ คำแนะนจากทนาย ในกรุ๊ป visausa@thai

https://m.facebook.com/groups/visausa.thai/

SHARE
Previous articleสรุป เอกสารวีซ่าแต่งงาน CR1 / IR1 ขั้นตอนแรก USCIS ปี 2020
Next articleTimeline ปรับสถานะขอใบเขียว : สัมภาษณ์ April 09, 2022 
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.