qa

Q : ส่งเอกสารวีซ่าถาวรขั้นตอนแรก  เคยเปลี่ยนชื่อ ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อหรือไม่

A : ขึ้นอยู่กับชื่อปัจจุบันกับเอกสารที่ส่งไป ชื่อตรงกันหรือไม่ ถ้าไม่ตรงต้องมีใบเปลี่ยนชื่อชี้แจงที่มาที่ไป เช่น ในวีซ่าถาวรคู่สมรส มีการเปลี่ยนชื่อหลังจดทะเบียนสมรส   ชื่อ ในแบบฟอร์มที่เรากรอก ไม่ตรงกับเอกสารที่ส่งไป คือ ใบสมรส  ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย แต่ถ้าเรามีการ เปลี่ยนชื่อก่อนจดทะเบียนสมรส ชื่อในใบสมรสที่ส่งไปเป็นชื่อปัจจุบัน  ชื่อในแบบฟอร์มที่กรอกเป็นชื่อปัจจุบัน  แบบนี้ไม่ต้องส่งใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย

( ใบเกิด กับ พาสปอร์ตไม่ต้องใช้ในขั้นตอนแรกสำหรับวีซ่าถาวร )

เอกสารทุกอย่างส่งเป็นสำเนา เอกสารขั้นตอนแรกถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

คำแนะนำจาก USCIS ในหัวข้อ  What If Your Name Has Changed ? http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

namechangeg

คำอธิบายเอกสารแปล การเตรียมเอกสารส่งในขั้นตอน USCIS,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc-tips/

เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรคู่สมรส http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม แปลเอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรเมริกา ขอกรีนการ์ด http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/