K1 CHECKLIST

 

G-325A no longer needed for K1   April 10, 2017

Checklist  เอกสารขั้นตอนแรก K1  ให้แฟนคนอเมริกัน เช็คตามด้านบนนี้

สิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อส่งไปให้เแฟนในขั้นตอนแรก

  • Intent to Marry Letter  ( พิมพ์คำนี้ ใน Google มีตัวอย่างมากมาย )
  • รูปวีซ่าอเมริกา 2×2 ”  http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa-thai/
  • อาจเตรียมเอกสารความสัมพันธ์ช่วย เช่นจัดภาพใส่ไฟล์ใส่โปรแกรม ให้สามารถสั่งพิมพ์ออกมาในกระดาษ A4 ได้  ( แฟนทางอเมริกาสั่งพิมพ์ออกมาเพื่อส่งในขั้นตอนแรก )

 

นอกนั้นเป็นเอกสารส่วนที่แฟนต้องเตรียม

ให้แฟนดูรายละเอียดในนี้ https://www.uscis.gov/i-129f

เตรียมเอกสารตามนี้ ข้อมูลอธิบายละเอียดทุกเอกสารที่ต้องใช้ I-129F Instruction https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-129finstr.pdf?download=1

เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าคู่หมั้น

เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าคู่หมั้น K1

 

 

 

07/05/2017