k1_firststep

  • 23 ธันวาคม 2016 เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่ ตรวจสอบค่าธรรมเนียม จาก uscis.gov

แบบฟอร์มที่ใช้
• I-129F http://www.uscis.gov/i-129f
G-325A  http://www.uscis.gov/g-325a       ยกเลิก G-325A April 10, 2017
• G-1145 (optional) http://www.uscis.gov/g-1145

เตรียมเอกสาร ขั้นตอนแรก วีซ่าคู่หมั้น

อเมริกันซิติเซ่นที่อยู่อเมริกา รวบรวมเอกสารส่งไป USCIS  :
1. ค่าธรรมเนียม $ 340   $535 ( เริ่ม  December 23, 2016)  ตรวจสอบค่าธรรมนียมก่อนส่ง http://www.uscis.gov/i-129f
2. Cover letter (ไม่จำเป็น) หาตัวอย่าง พิมพ์ cover letter i-129f ใน google
3. Form I-129F กรอกและเซ็นชื่อโดยอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่อง
4. เขียนชี้แจงการเคยเจอกันใน 2 ปี (ขยายคำตอบใน แบบฟอร์ม I-129F )
5. จดหมายแสดงความจำนงค์จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสใน 90 วันเมื่อมาถึงอเมริกาด้วยวีซ่า K1 ( อเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่อง และคู่หมั้นผู้ต้องการวีซ่าที่ไทย เขียนคนละฉบับ ) หาตัวอย่าง ใน google พิมพ์ intend to marry k1 sample
6. เอกสารสนับสนุนการเคยเจอกัน ใน 2 ปี การคบกัน
7. แบบฟอร์ม G-325A อเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่องกรอก         ยกเลิก April 10, 2017
8. รูปถ่าย 2×2 “ ของอเมริกันซิติเซ่น เขียนชื่อ นามสกุลที่หลังรูป 1 แผ่น
9. แบบฟอร์ม G-325A คู่หมั้น ผู้ต้องการวีซ่าทางไทยกรอก
10. รูปถ่าย 2×2 “ ของคู่หมั้น ผู้ต้องการวีซ่าทางไทย เขียนชื่อ นามสกุลที่หลังรูป 1 แผ่น
11. สำเนาใบเกิดอเมริกันซิติเซ่น หรือ สำเนาอเมริกันพาสปอร์ต หรือ สำเนาใบรับรองอเมริกันซิติเซ่นของอเมริกันซิติเซ่นผู้ยื่นเรื่อง เพื่อแสดงความเป็นอเมริกันซิติเซ่น
12. ใบเปลี่ยนชื่อ กรณีชื่อที่กรอก ไม่ตรงกับเอกสารสนับสนุน
13. ใบสิ้นสุดการสมรส ใบหย่าของแต่ละฝ่าย ถ้ามี

14.ใบคดี ศาล เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ถ้ามี

 

 

 

 

 

 

ยกเลิก G-325A April 10, 2017

ในภาพเป็นภาพเก่า

อ่านข้อมูลปัจจุบันในนี้ https://www.uscis.gov/system/files_force/files/form/i-129finstr.pdf?download=1

k1firststep