ไปติดต่อหน่วยงานที่ออกใบเกิดเรา / หน่วยงานตามทะเบียนบ้าน
1. กรณีมีต้นขั้ว อยู่ที่หน่วยงานที่ออกใบเกิด ไปขอคัดลอกสำเนาใบเกิดจากหน่วยงานที่ออกเอกสารใบเกิด
ใบเกิดที่จะนำมาใช้แทนใบเกิดตัวจริงกับขั้นตอนimmigration อเมริกาได้ ต้องเป็นสำเนาที่คัดลอกจากหน่วยงานที่ออกเอกสารได้โดยตรง

  • มีลายเซ็นจนท.รับรอง
  • มี ประทับตรายางหน่วยงาน

2. ถ้าทางหน่วยงานนั้นไม่มีเอกสารต้นฉบับที่จะคัดลอกให้
ไม่มีหลักฐานใบเกิดเลย ต้นฉบับสูญหาย ชำรุด ถูกทำลาย หรือสาเหตุใดก็ตาม ที่จนท.ไม่สมารถคัดลอกใบเกิดให้ใหม่ได้
ขอเอกสารแทนใบเกิด ได้แก่ หนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดมาใช้แทนใบเกิดตัวจริง

ตัวอย่างเอกสารรับรองการเกิดที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวรอเมริกาแทนใบเกิดตัวจริงได้

birth2

การขอหนังสือรับรองใบเกิด

  •  เจ้าตัวผู้ต้องการขอใบรับรองการเกิด
  • พยาน คนรู้จักใกล้ชิด อายุมากกว่าที่จะสามารถเป็นพยานยืนยันการเกิดเราได้
  • รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ
  • เอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้อง บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า ใบสมรส
  • กรณีไปดำเนินการด้วยตัวเองไม่ได้ ใช้ใบมอบอำนาจ  (นำบัตรประชาชนผู้ที่ต้องการขอใบรับรองการเกิดผู้มอบอำนาจไปด้วย)

จะขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร

เตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่าถาวร อเมริกา

สรุป ขั้นตอน NVC : NVC Process 2015

แปลเอกสาร : เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรอเมริกา

http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/