notaryการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปที่กรมการกงสุลหลักสี่ด้วยตัวเอง สามารถส่งเอกสารไปขอรับรองทางไปรษณีย์ได้

ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ดังนี้

 • Download แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับรองเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  แบบฟอร์ม    Application Form for Legalization Service
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสาร
 • เอกสารที่จะรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา
 • เอกสาร ที่แปลแล้ว พร้อมรับรองคำแปลและเซ็นชื่อผู้แปล เช่น รับรองคำแปลถูกต้อง (กรณีแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย) หรือ Certified Correct Translation (กรณีแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ)
 • ซื้อธนาณัติจำนวนเงินค่ารับรองเอกสารชุดละ 400 บาท หมายถึง แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ  หรือ
  ชุดละ 400 บาท หมายถึง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  บวกค่าส่ง EMS อีก 60 บาท

 • สั่งจ่าย ปณ.หลักสี่ ในนาม นายอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ
 • ส่ง เอกสารทั้งหมดมาที่ คุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หากการแปลนั้นถูกต้องไม่ต้องแก้ไข จะได้รับเอกสารที่รับรองแล้วส่งคืนในประมาณ 1 สัปดาห์ (หลังจาก จนท.รับเอกสาร เอกสารจะส่งกลับมาทาง EMS  )

 

ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม จากคำแนะนำกรมการกงสุล หัวข้อ การรับรองเอกสารทางไปรษณีย์  http://www.consular.go.th/main/th/services/1303

 

เอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรคู่สมรส http://www.mygreencardus.com/document_cr1_firststep/

แปลเอกสารขั้นตอนแรก วีซ่าถาวรอเมริกา http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/

เอกสารขั้นตอนแรกวีซ่าถาวรอเมริกาที่ส่งไป USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศแต่ต้องมีผู้แปลรับรองการแปล    ตรวจสอบข้อมูลจากคำแนะนำเอกสารประกอบ I-130 http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-130instr.pdf

เอกสารบางอย่างรับรองจากกระทรวงต่างประเทศเพื่ออาจนำไปใช้ที่หน่วยงานต่างๆในอเมริกา (เอกสารแปลที่จะใช้ส่งในขั้นตอนวีซ่าถาวรอเมริกาอย่างเดียวและไม่ได้จะเอาไปใช้ที่อื่นต่อไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ)