nvcdocument

สรุป เอกสารในการขอวีซ่าถาวร กรีนการ์ด อเมริกา

1. ขั้นตอนแรกที่ส่งเอกสารไป USCIS

เอกสารไทย (และที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ )ต้องแปลเอกสาร ที่ยื่น USCIS ไม่จำเป็นต้องรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ขอให้ในเอกสารมีผู้แปลรับรองการแปล เราแปลเองรับรองเองก็ได้ บางคนรับรองที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ  ทำได้ตามสะดวกค่ะ  ไม่มีผลต่อการพิจารณาวีซ่า แต่ค่าใช้จ่ายจะมากขึ้น

2. ขั้นตอนที่ไม่ต้องแปลคือ ขั้นตอน NVC  หรือ สถานทูต

เอกสารที่เราเรียก Packet3 และเอกสารต่างๆวันสัมภาษณ์ที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องแปล  เพราะทางสถานทูตมี จนท. คนไทยช่วยตรวจเอกสาร (แต่เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องใช้เอกสารแปล ในขั้นตอนนี้ด้วย )

 

3. เอกสารในการยื่นขั้นตอนต่างๆที่อเมริกา เช่น การปรับสถานะ ขอกรีนการ์ด รวมทั้งขั้นตอนอื่นๆ ทั้งหมดในอเมริกา ถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแปลหมด

สรุป : ตอนสัมภาษณ์ที่ไทยเอกสารที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องเตรียมเอกสารแปล แต่เอกสารแปลต้องใช้ในขั้นตอนแรก เตรียมเอกสารที่แปลนั้นมาใช้ต่อที่อเมริกาด้วย

 

ถ้าสัมภาษณ์ที่อเมริกา เอกสารภาษาไทยต้องเตรียมเอกสารแปลด้วย (ใช้เอกสารแปลชุดขั้นตอนแรกได้เลย)

เอกสารตัวจริง ,  เอกสารสำเนา  :

เอกสารที่ส่งไปในขั้นตอนวีซ่าที่ส่งมา USCIS /NVC  ที่อเมริกาใช้สำเนา (เอกสารส่งUSCIS สำเนาธรรมดาไม่ต้องรับรองสำเนา แต่เอกสารส่งNVCต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับคือสำเนาที่ออกจากหน่วยงานออกเอกสารนั้น) เตรียมเอกสารตัวจริงไปวันสัมภาษณ์

 

หมายเหตุ:  ยกเลิกส่งเอกสารตัวจริงไป NVC ตามประกาศ Nov 2014  (แต่สำเนาที่ส่งไปต้องเป็นสำเนาที่NVCยอมรับ)

http://travel.state.gov/content/dam/visas/policy_updates/National%20_Visa_Center_No_Longer_Collecting_Original_Civil_Documents_November_2014.pdf