ตรวจสอบสถานะเคสในขั้นตอนต่างๆ ของ immigration อเมริกา
  ยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร ใบเขียว ตรวจสอบสถานะในขั้นตอน USCIS  https://egov.uscis.gov/casestatus/mycasestatus.do ใส่หมายเลขเคสในระบบUSCIS ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร 3 ตัว เช่น WAC12345678   วีซ่าถาวร มาถึงแล้วได้ใบเขียวเลย ใบเขียวส่งมาที่บ้านที่อเมริกา ต้องการตรวจสอบว่าใบเขียวผลิตหรือยัง ตรวจสอบเคสในระบบ USCIS เช่นกัน ใส่หมายเลขที่ได้จากการทำรายการจ่ายเงินค่าผลิตใบเขียว   สมัคร ลงทะเบียนในนี้หลังส่งเอกสารขั้นตอนแรก และมีหมายเลขเคสแล้ว https://egov.uscis.gov/casestatus/disclaimer.do สมัครลงทะเบียนในนี้แล้ว จะไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะ เรื่อยๆ ในระบบออนไลน์  ถ้าสถานะเคสมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  จะได้รับการแจ้งข้อมูลทาง Email /SMS ในหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ ว่าสถานะมีการเปลี่ยนแปลง   ตรวจสอบสถานะเคสเมื่อเคสเข้าขั้นตอน NVC https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx     หลังสัมภาษณ์  ตรวจสอบสถานะพาสปอร์ต ส่งออกมาหรือยัง http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-passporttrack.asp   ดูคิว Bulletin ในเคสที่ต้องรอคิวโควต้าวีซ่า/ใบเขียว https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin.html   ขอวีซ่าถาวร/ใบเขียว ให้คนในครอบครัว เริ่มต้นอย่างไร http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/   วีซ่า Bulletin คืออะไร http://www.mygreencardus.com/visa-bulletin/   ทำความเข้าใจขั้นตอน  USCIS ,NVC http://www.mygreencardus.com/uscis-nvc/   March 12, 2017  
ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว :  พี่น้อง :
วันที่ 23 ธันวาคม 2016 เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมใหม่  https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-announces-final-rule-adjusting-immigration-benefit-application-and-petition-fees ค่าธรรมเนียมแบบฟอร์ม I-130 ใหม่  $ 535  (จากเดิม 420 ) https://www.uscis.gov/forms/our-fees แบบฟอร์ม I-130 ออก edition มาใหม่  https://www.uscis.gov/i-130 ขอใบเขียวให้คนในครอบครัวอย่างไร  : https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/A1en.pdf   ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวร / ใบเขียวให้ คนในครอบครัว : พี่น้อง  ( ผู้ยื่นเรื่องต้องเป็นอเมริกันซิติเซ่น ; ผู้ถือใบเขียวไม่สามารถยื่นขอวีซ่าถาวร/ใบเขียวให้พี่น้องได้ ) ขั้นตอนแรก USCIS 1.ยื่นเอกสารขั้นตอนแรกไปUSCS ด้วยแบบฟอร์ม I-130 พร้อมเอกสารประกอบ ค่าธรรมเนียม $ 535 ( ข้อมูล March 30 2017 )   https://www.uscis.gov/i-130 2.ได้รับเอกสารตอบรับเคส มี หมายเลขเคส ระบุ priority date ( เอาไว้ใช้ตรวจสอบคิว Bulletin  ) เก็บเอกสารนี้ให้ดี  อีกนานมากกว่าจะถึงขั้นตอนต่อไป 3.USCIS อนุมัติเคส  ( ประมาณ 6เดือน...
ตัวอย่าง ขั้นตอน Timeline ขอวีซ่าถาวรให้ พ่อแม่
Timeline ขอวีซ่าถาวรให้พ่อ/แม่   IR5 visa   ค่าธรรมเนียม พ่อ/แม่อยู่ไทย  ลูกอเมริกันซิติเซ่น ยื่นขอวีซ่าถาวรให้พ่อแม่ สัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทย ขั้นตอน USCIS     http://www.mygreencardus.com/greencard-parent/ 07/06/2015     ส่งเอกสาร ชุด I-130 และค่าธรรมเนียมไป USCIS   https://www.uscis.gov/i-130 07/11/2015     ได้รับเอกสารตอบรับ Receipt Notice ทางจดหมาย 12/17/2015      ได้รับเอกสารเคสอนุมัติทางจดหมาย     http://www.mygreencardus.com/after-noa2-next-step-nvc/ 12/24/2016     ขอหนังสือรับรองความประพฤติ   http://www.mygreencardus.com/policecertificate/   ขั้นตอน NVC  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ 01/26/2016      รับใบรับรองความประพฤติ ทางจดหมาย 01/27/2016      ได้รับการติดต่อจากNVC ทางEmail แจ้ง case number + หมายเลข IIN และใบแจ้งให้จ่าย AOS Fee $120   http://www.mygreencardus.com/nvc-online-payment/ 01/28/2016        แจ้งข้อมูล Choice of Agent  DS261 online 01/30/2016        จ่าย AOS Fee $120 online 02/03/2016       สถานะจ่าย AOS Fee $120  เปลี่ยนเป็น PAID สั่งพิมพ์...
ไปติดต่อหน่วยงานที่ออกใบเกิดเรา / หน่วยงานตามทะเบียนบ้าน 1. กรณีมีต้นขั้ว อยู่ที่หน่วยงานที่ออกใบเกิด ไปขอคัดลอกสำเนาใบเกิดจากหน่วยงานที่ออกเอกสารใบเกิด ใบเกิดที่จะนำมาใช้แทนใบเกิดตัวจริงกับขั้นตอนimmigration อเมริกาได้ ต้องเป็นสำเนาที่คัดลอกจากหน่วยงานที่ออกเอกสารได้โดยตรง มีลายเซ็นจนท.รับรอง มี ประทับตรายางหน่วยงาน 2. ถ้าทางหน่วยงานนั้นไม่มีเอกสารต้นฉบับที่จะคัดลอกให้ ไม่มีหลักฐานใบเกิดเลย ต้นฉบับสูญหาย ชำรุด ถูกทำลาย หรือสาเหตุใดก็ตาม ที่จนท.ไม่สมารถคัดลอกใบเกิดให้ใหม่ได้ ขอเอกสารแทนใบเกิด ได้แก่ หนังสือรับรองการเกิด หรือหนังสือรับรองสถานที่เกิดมาใช้แทนใบเกิดตัวจริง ตัวอย่างเอกสารรับรองการเกิดที่ใช้ในการขอวีซ่าถาวรอเมริกาแทนใบเกิดตัวจริงได้ การขอหนังสือรับรองใบเกิด  เจ้าตัวผู้ต้องการขอใบรับรองการเกิด พยาน คนรู้จักใกล้ชิด อายุมากกว่าที่จะสามารถเป็นพยานยืนยันการเกิดเราได้ รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ เอกสารประจำตัวที่เกี่ยวข้อง บัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน  ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า ใบสมรส กรณีไปดำเนินการด้วยตัวเองไม่ได้ ใช้ใบมอบอำนาจ  (นำบัตรประชาชนผู้ที่ต้องการขอใบรับรองการเกิดผู้มอบอำนาจไปด้วย) http://www.mygreencardus.com/how-to-apply-green-card/ http://www.mygreencardus.com/prepare-interview-greencard-thai/ http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ http://www.mygreencardus.com/translate-document-thai-english-sample/ http://www.mygreencardus.com/photo-us-visa/
ขั้นตอน NVC ➡กรอก ข้อมูล Choice of Agent ใส่ชื่อผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาเป็นตัวแทน ➡ จ่าย AOS Fee , จ่าย IV Fee เมื่อได้รับการติดต่อ ➡ รวบรวมเอกสาร คือเอกสารsupport การเงิน sponsor , รวมรวมเอกสารลูกใบเกิด ใบตำรวจ(ถ้า ลูกอายุ16)และอื่นๆ ➡เมื่อได้บาร์โค้ดจากการจ่ายเงิน ทั้ง 2 fee ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมบาร์โค้ดไปNVC ➡กรอก DS-260 online (ในระบบเดียวกับที่จ่ายเงิน ) *** เอกสารส่งNVC scan มาจากไทยทาง Email ให้ทางอเมริกาได้เพื่อประหยัดค่าส่งเอกสารและไม่ต้องกังวลเอกสารตัวจริงหาย เพราะปัจจุบันเอกสารที่ส่งNVC ส่งเอกสารสำเนา ไม่ค้องส่งตัวจริง เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล เขียนมุมบนขวามือว่าคือเอกสารอะไรด้วยดินสอ ระบุ case number BNK.... สิ่งที่ลูกตัองทำ เมื่อเข้าขั้นตอนNVC ถ้าลูกอายุ>16ไปขอใบตำรวจ รวบรวมเอกสารชุดลูก ส่งเอกสารไปผู้ยื่นเรื่องทางอเมริกา scanส่งทางEmailได้ เอกสารในขั้นตอนนี้ไม่ต้องแปลถ้าเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ เอกสารส่งสำเนาธรรมดาได้  รวบรวมไปพร้อมกับเอกสารsponsor ถ้าส่งแยกจะถูกทวงหามาให้งง เพราะเราอาจส่งไปทั้งสองแล้วแต่NVCพึ่งตรวจแค่ชุดเดียวเลยทวงอีกชุดมา หลังจากนั้นรอNVCตรวจเอกสาร นัดสัมภาษณ์ อ่านขั้นตอน NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html เอกสารที่ส่ง NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html ขั้นตอน NVC ภาษาไทย  http://www.mygreencardus.com/nvc-process-document/ การจ่ายเงินขั้นตอน NVC...
วีซ่าถาวร หลังได้ NOA2  ทำอะไร , ขั้นตอนแรก NVC
หลังจากได้ NOA2 หรือ เคส approve ในขั้นตอน USCIS https://youtu.be/hYhQHH6sG5Q ในเคสวีซ่าถาวรที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า Bulletin  อายุ > 16 ปี  เตรียมเอกสารไปขอใบรับรองความประพฤติ http://www.mygreencardus.com/policecertificate/ เคสที่ต้องรอคิว  รอการติดต่อจาก NVC ในปีที่คิวใกล้มาถึง ยังไม่ต้องไปขอใบรับรองความประพฤติ รอไปขอใบรับรองความประพฤติเมื่อ NVC ติดต่อมา เคสที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า หลังจาก ได้ NOA2 รอประมาณ 1-2 เดือน NVC จะติดต่อมา การติดต่อจาก NVC NVC จะติดต่อทั้งทางผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกาและผู้ต้องการวีซ่าทางไทย โดยส่งเอกสารชุดเดียวกัน ผู้ที่อยู่อเมริกาจะได้รับการติดต่อก่อน เมื่อเอกสารชุดเดียวกันนี้ไปถึงไทย ผู้สมัครวีซ่าที่ไทยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม เพราะโดยทั่วไปจะดำเนินการหลังจากที่เอกสารนี้มาถึงผู้ยื่นเรื่องที่อเมริกา หากไม่ได้เอกสารนี้ที่ไทยด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ต้องสนใจ เพราะเราจะดำเนินการจากเอกสารชุดที่ส่งไปหาผู้สมัครที่อเมริกาอยู่แล้ว เอกสารชุดแรกที่จะได้รับจาก NVC เอกสารส่ง NVC ส่งสำเนาทุกอย่าง   : สำเนาธรรมดา :  เอกสารภาษาไทยไม่ต้องแปล ข้อความจากหน้าเวป NVC : You must send photocopies of all required civil documents to...
วีซ่าถาวรทุกเคสที่ดำเนินการผ่าน NVC จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ NVC 2 ครั้ง หลังจากทำรายการจ่ายเงินในขั้นตอน NVC เรียบร้อยจะได้เอกสารเป็นหลักฐาน 2 อย่าง Receipt Document Cover Sheet (ใบนี้คือใบที่เรียกย่อว่าใบบาร์โค้ดที่จะต้องส่งNVC) สั่งพิมพ์เอกสารข้อ 2 เพื่อมาแนบเอกสารส่ง NVC   การจ่ายค่าธรรมเนียมในขั้นตอนNVC  มี  2 ครั้ง AOS fee 120 $  หลังทำรายการข่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ AOS fee 120 IV  fee 325 $  หลังทำรายการจ่ายค่าธรรมเนียมนี้เรียบร้อย สั่งพิมพ์บาร์โค้ดของ IV fee 325 $   วิธีสั่งพิมพ์เอกสาร Document Cover Sheet ( บาร์โค้ดจากการจ่ายค่าธรรมเนียม) ที่หน้าจอการจ่ายเงินในระบบออนไลน์  หลังการจ่ายค่าธรรมเนียมเรียบร้อย คลิกที่เมนูด้านล่าง   Payment Receipt หน้าจอ จะแสดง  ตามภาพ คลิก Select ที่ค่าธรรมเนียมที่ต้องการสั่งพิมพ์  (ถ้า สถานะยังไม่ขึ้น PAID อาจยังสั่งพิมพ์ไม่ได้ )   ที่ด้านล่างหน้าจอ  จะมีเมนูต่างๆ ตามนี้ เลือกเมนูที่ต้องการ กด Print...
วีซ่าถาวร ยื่น I-130. แล้วทำอะไร รอไปเรื่อยๆค่ะ รอเคสอนุมัติในขั้นตอน USCIS ขั้นตอนวีซ่าถาวร มีขั้นตอนหลัก  3 ขั้นตอน ผ่านหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ USCIS NVC US embassy Bangkok เมื่อ เคสอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ยังมีขั้นตอนต่อไปที่ต้องจัดการอีก คือขั้นตอนNVC ขั้นตอน USCIS ในเคสทั่วไป ระยะเวลาที่เคสจะอนุมัติในขั้นตอนแรกที่ USCIS  ใช้เวลา 4-6เดือน โดยประมาณ บางศูนย์ เช่น CA เคสอาจอนุมัติในเวลา 1เดือน หลังจากเคสได้รับการอนุมัติในขั้นตอนแรก เคสจะถูกส่งจาก USCIS ไป NVC เมื่อเคสเข้าสู่หน่วยงาน NVC เคสกลุ่มที่ไม่ต้องรอคิวโควต้า ( Immediate relative )จะได้รับการติดต่อจาก NVC ในเวลาประมาณ 1 เดือน หลังจากเคสอนุมติที่ USCIS เคสที่ต้องรอคิวโควต้าที่เรียกว่า Bulletin ต้องต่อคิวรอคิวBulletin ไปเรื่อยๆ จนกว่าคิวใกล้มาถึงเคสตัวเอง ถึงจะได้รับการติดต่อให้ดำเนินการขั้นตอน NVC  การรอคอยขั้นตอนนี้อาจนานถึง 10 ปี ในบางกลุ่มที่รอคิว Bulletin ขั้นตอน NVC ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและส่งเอกสารไป NVC เมื่อเคสเรียบร้อยที่ NVC จะได้รับการติดต่อนัดสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่ไทย วันนี้ได้รับคำถามว่า...
การติดต่อเพื่อสอบถามสถานะเคส ข้อมูลเคสที่หน่วยงาน NVC ทางโทรศัพท์ สำหรับเคสวีซ่าถาวรมีเบอร์หลักเบอร์เดียวติดต่อจากทั่วโลก โอกาสโทรติดค่อนข้างยาก อีกหนึ่งทางเลือกที่จะติดต่อNVC คือติดต่อสอบถามสถานะ  ออนไลน์ โดยการใช้แบบฟอร์ม Ask NVC http://travel.state.gov/content/visas/english/contact/ask-nvc.html   ตัวอย่างเนื้อหาที่อธิบายเกี่ยวกับเคส กรณี ที่ case approveที่ USCIS  รอมา เกิน 30 วัน  ไม่ได้รับการติดต่อจาก NVC ตามเวลาที่แจ้งในเอกสาร Approval Notice ตัวอย่างประโยคที่พอสื่อสารเข้าใจได้   สำหรับคนที่นึกไม่ออกเลยจะถามว่าอย่างไรดี กรณี รอ case number นานเกิน 1 เดือน ตัวอย่าง อาจไม่ถูกแกรมมาเป๊ะ แต่ก็น่าจะพอสื่อสารได้ My case was  approved form USCIS on.....(วดป.ที่ระบุในเอกสาร Approval Notice).............. I have been waiting more than a month and did not hear anything from NVC. Did NVC receive my case...
Timeline CR1 2015  by Gigggg เริ่มยื่นวีซ่าแต่งงาน CR1   1 สค.2014 Timeline visa CR1  รวม ขั้นตอน วีซ่าแต่งงาน ขั้นตอน USCIS 01/08/2014      Sent  I-130+ G325A+Fee $420 to USCIS ( ศูนย์ใหญ่ Texas ต่อมาเคสTranfer ไปที่ ศูนย์ย่อย Nebraska LINxxxxxxxxxx ) 04/08/2014      ได้รับ Reciept number( NOA1) ทางอีเมลล์      ปล. ลงทะเบียนG-1145 ไว้ 06/08/2014      ได้รับ NOA1 ทางจดหมาย 16/01/2015      ได้รับ Approval Notice (NOA 2) ทางอีเมลล์  (รอ 5เดือน 12 วัน) 21/01/2015      ได้รับ NOA2 ทางจดหมาย 26/01/2015      ได้รับอีเมล์จาก USCIS ว่ากำลังส่งเคสไปต่อที่ NVC 09/02/2015     ...

WEATHER

New York
overcast clouds
36.4 ° F
38.2 °
33.5 °
65 %
3.2mph
100 %
Thu
42 °
Fri
42 °
Sat
43 °
Sun
40 °
Mon
39 °