qaQ : แฟนมีสัญชาติไทยและอเมริกัน จะจดทะเบียนสมรสที่ไทย เพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าถาวรคู่สมรส จะจดทะเบียนด้วยสัญชาติอะไรดี

A  : จดทะเบียนด้วยสัญชาติไทย หรือ อเมริกันก็ได้ ไม่มีผลต่างกันต่อการยื่นเอกสารขอวีซ่าถาวร/green card ให้คู่สมรส 

สิ่งที่ต่างกันคือ  ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส   ถ้าจดทะเบียนด้วยสัญชาติไทย ดำเนินการจดทะเบียนสมรสในฐานะคนไทยคนหนึ่งตามขั้นตอนปกติทั่วไปได้เลย   ถ้าจะจดทะเบียนสมรสในสัญชาติอเมริกัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบคนอเมริกันจะมาจดทะเบียนสมรสที่ไทย โดยต้องไปขอใบโสดที่สถานทูตอเมริกาก่อน หลังจากนั้นแปลเอกสาร รับรองเอกสารแปล แล้วถึงไปดำเนินการขอจดทะเบียนสมรส

สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรอเมริกาให้คู่สมรสได้ ไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสในนามสัญชาติไทย หรืออเมริกัน

คำแนะนำจากสถานทูตอเมริกาในไทย  ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสพลเมืองอเมริกัน   http://bangkok.usembassy.gov/service/marriage.html