us-citizen-test-6

How Do I apply for US.Citizenship?  http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/B3en.pdf

ลิงค์ Document Checklist for Form N-400, Application for Naturalization http://www.uscis.gov/forms/citizenship-and-naturalization-based-forms/document-checklist-form-n-400-application-naturalization

อีกลิงค์  เนื้อหาเดียวกันแต่มาคนละรูปแบบ เราเช็คตามง่ายว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/article/attachments.pdf

 

สรุปเอกสารที่ใช้

 • แบบฟอร์มการสมัคร US Citizen N-400 http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf
  ( แบบฟอร์มจะหมดอายุ ใน 9/30/2015  ถ้าหมดอายุ ยังสามารถใช้แบบฟอร์มเดิมได้ จนกว่าจะมีแบบฟอร์มใหม่มาให้ใช้  แต่ต้องเป็นแบบฟอร์ม download จาก web uscis.gov โดยตรง )

ทุกคนจะต้องมีเอกสาร 3อย่างแนบนี้ไปกับแบบฟอร์ม N-400คือ

 1. สำเนา Green Card หน้า – หลัง
 2. รูปถ่ายเรา 2 ใบ เขียนชื่อและ A-number ด้วยดินสอลงน้ำหนักเบาๆที่ด้านหลังแต่ละรูป  ใช้รูป 2 x 2 นิ้วเหมือนตอนทำวีซ่า ถ่ายภายใน 30 วัน                                  คำแนะนำเรื่องรูปถ่าย http://travel.state.gov/passport/pptphotoreq/pptphotoreq_5333.html
 3. ค่าธรรมเนียม จ่ายเป็นเช็คหรือ money order  โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือในใบเดียวกันได้เลย $595+ $85 = $680
 • ควรส่งเป็นเช็ค เพราะเราสามารถตรวจสอบการขึ้นเงินได้
 • ลิงค์ตรวจสอบค่าธรรมเนียมปัจจุบัน http://www.uscis.gov/forms
 • ในกรณีที่ส่งเอกสารแบบฟอร์ม N-400 และ N-600 ไปในซองเดียวกัน แยกค่าธรรมเนียมของแต่ละคนด้วย

หมายเหตุ  

* คำแนะนำ ใน N-400 instruction คำแนะนำแบบฟอร์มสมัครอเมริกันซิติเซ่น edition September 29, 2016 ยกเลิกส่งรูปถ่ายไปกับเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น
ไปถ่ายรูปวันพิมพ์ลายนิ้วมือเลย
ส่งรูปถ่ายเฉพาะเคสกรณีอยู่ต่างประเทศ https://www.uscis.gov/n-400
( บางเคสเท่านั้นที่สามารถดำเนินการที่ต่างประเทศได้ เคสทั่วไปไม่สามารถยื่นกรณีอยู่ต่างประเทศได้ )

เอกสารต่อไปนี้แล้วแต่เคส ใครจำเป็นต้องส่งก็ส่ง ใครไม่มี ไม่จำเป็นต้องส่งก็ไม่ต้อง
โดยส่งเป็นสำเนาเท่านั้น ยกเว้นว่า ทาง USCIS ขอเอกสารตัวจริงเป็นรายๆไป

*ในกรณีที่ชื่อปัจจุบันไม่ตรงกับ Green Card ส่งใบเปลี่ยนชื่อไปด้วย

*ถ้าส่งเอกสารสมัคร US Citizen จากการแต่งงานกับUS Citizen ส่งหลักฐาน 4 ข้อนี้ด้วย

 1. หลักฐานแสดงว่า คู่สมรส เป็น US Citizen ดังนี้
  a.Birth certificate (if your spouse never lost citizenship since birth) หรือ
  b. Naturalization certificate หรือ
  c. Certificate of Citizenship หรือ
  d. The inside of the front cover and signature page of your spouse’s current U.S. passport หรือ
  e.Form FS-240, ‘Report of Birth Abroad of a Citizen of the United States of America
 2. ใบจดทะเบียนสมรสปัจจุบัน
 3. หลักฐานการสิ้นสุดการแต่งงานครั้งก่อนของคู่สมรส (ถ้ามี) เช่น ใบหย่า ใบมรณะบัตร
 4. เอกสารเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เรากับคู่สมรส ตัวอย่างเช่น

a. Tax returns ที่มีชื่อเสียภาษีร่วมกัน , บัญชีธนาคาที่มีชื่อร่วม , สัญญาเช่า สัญญาซื้อขายที่มีชื่อทำสัญญาร่วมกัน , ใบเกิดลูกที่เกิดจากคู่สมรสปัจจุบัน หรือ

b. Internal Revenue Service (IRS)-certified copies of the income tax forms that you both filed for the past three years หรือ
c.An IRS tax return transcript for the last three years.

*ถ้าเราเคยแต่งงานมาก่อน ส่งหลักฐานการสิ้นสุดการแต่งงานครั้งก่อน เช่น ใบหย่า ใบมรณะบัตร

เอกสาร อื่นๆ อ่านเพิ่มได้ในลิงค์คำแนะนำ N-400

 

 ผู้ที่สมัครด้วยตัวเองโดยใช้คุณสมบัติครอบครองใบเขียวมา 5 ปี

 • ส่งเอกสารสนับสนุนการอาศัยอเมริกาในระยะเวลา 5 ปี
 • เอกสาร เช่นเดียวกับ กรณีสมรสกับอเมริกันซิติเซ่น แต่เป็นเอกสารตัวเอง  เช่น เอกสาร Tax return 5 ปี กรณีทำงานมีรายได้  หรือหลักฐานการเรียนกรณีเรียน บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เลือกส่งไปในรอบ 5 ปี เท่าที่จัดหาได้

 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครได้  http://www.uscis.gov/us-citizenship/citizenship-through-naturalization/path-us-citizenship

 

กรณียื่นสมัครโดยใช้คุณสมบัติจากการแต่งงานกับ US Citizen

 • ครอบครอง Green Card มา3 ปี
 • แต่งงานกับ US Citizen คนเดิมตลอดระยะเวลา 3ปีที่นับ
 • นับวันเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาตามวันเวลาที่อยู่จริง อย่างน้อย 18 เดือน ใน 3 ปี จากวันที่สมัครย้อนหลังไป
 • มี ถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่รัฐที่จะยื่นเอกสารเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน (และไม่เปลี่ยแปลงจนกว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นเรียบร้อย )
 • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ มีความรู้และเข้าใจ ประวัติศาสตร์และการเมืองของอเมริกา

*กรณีไม่ได้ยื่นสมัครจากการแต่งงานกับ US Citizen จำนวนปีครอบครอง Green Card 5 ปี

 

ส่งเอกสารไปที่ไหน
แยกตามที่อยู่ของผู้สมัคร  ดูข้อมูลในลิงค์นี้ http://www.uscis.gov/n-400

 

เริ่มส่งได้เมื่อไหร่

เริ่มส่งได้ 90 วันก่อน วันที่คุณสมบัติต่างๆ ครบตามข้อกำหนด
โดยทั่วไปก็คือ 90 วัน ก่อนครอบครอง Green Gard ครบ 3 ปี

คำนวณวันที่เริ่มส่งเอกสารได้ ในนี้  https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculatorใส่ วันเดือนปี ที่ใบเขียวจะครบ 3 ปี หรือ 5 ปี โดยดูข้อมูลจาก วดปที่ issue ใบเขียว บวกไป 3 ปี หรือ 5 ปี

คลิก  Calculate

ระบบจะคำนวณวันแรกที่เริ่มส่งเอกสารสมัครได้   ( 90 วันก่อนครอบครองใบเขียว ครบ 3 ปี , 5 ปี ) https://www.uscis.gov/sites/default/files/dateCalculator.html
วันที่ได้คือวันแรกที่สามารถส่งเอกสารสมัครได้
(ไม่สมัครในวันแรกก็ได้  รออีกซักปีสองปีเมื่อเราพร้อม หรือไม่สมัครเลยก็ได้ ไม่ใช่การบังคับว่าต้องทำ  เราจะอยู่ในอเมริกาโดยใช้ใบเขียวไปเรื่อยๆ ก็ได้  )

แบบฟอร์มการสมัคร
Downloadแบบฟอร์ม N-400 http://www.uscis.gov/files/form/n-400.pdf

 

ค่าธรรมเนียม

 • ล่าสุด ณ วันที่ 10  June 2015   $595 + $85 = $680
 • จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครและค่าธรรมเนียมพิมพ์ลายนิ้วมือในใบเดียวกันได้เลย $595+ $85 = $680
 • เขียน A-number ที่ด้านหลังเช็ค หรือ money order
 • เขียนเช็ค สั่งจ่าย U.S. Department of Homeland Security ( ไม่ย่อ “USDHS” or “DHS”).
 • วัตุประสงค์ของการชำระเงิน ” N-400 application fee.”
  http://www.uscis.gov/forms/paying-immigration-fees

แนบเอกสารแบบฟอร์มการขอรับข้อมูลจาก USCIS ทาง Email Text massage ไปด้วย
โดยใช้แบบฟอร์ม G-1145
http://www.uscis.gov/files/form/g-1145.pdf

ระหว่างนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อแจ้งย้ายไปยัง USCIS
การแจ้งเหมือนแจ้งในขณะอยู่ในขั้นตอนอื่นๆ

แจ้งย้าย USCIS
https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do

โดยการกรอกแบบฟอร์ม AR11 แล้วส่งไป USCIS หรือ กรอกแบบฟอร์มแจ้งย้าย on line

*** กรณีได้ใบเขียว จากการแต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น ครอบครองใบเขียวมา 5 ปีแล้ว  ต้องการสมัครอเมริกันซิติเซ่น แต่มีเอกสารสนับสนุนความสัมพันธ์ของการแต่งงานน้อย

สามารถ ติ๊กเลือก  สมัคร กรณี ยื่นเอง ครอบครองใบเขียว 5 ปี (โดยที่สถานภาพยังสมรสกับคนเดิม)  จนท.จะตรวจเอกสารสนับสนุนทั่วไป  ถ้าในแบบฟอร์มN-400 เลือก สมัครจากแต่งงานกับอเมริกันซิติเซ่น  เอกสารสนับสนุนอาจไม่ผ่าน ถ้าเอกสารความสัมพันธ์ไม่มากพอ

แต่ใช้เอกสารชุดเดียวกัน ติ๊กเลือกสมัคร กรณียื่นเอง จากครอบครองใบเขียว 5 ปี อาจผ่านเรื่องเอกสารสนับสนุนได้

คลิก อ่าน เตรียมเอกสารสมัครอเมริกันซิติเซ่น N-400 ตอน 2

เตรียมสมัครอเมริกันซิติเซ่น (2) : การกรอกข้อมูลN-400

 

วีดีโอ ตัวอย่างสัมภาษณ์อเมริกันซิติเซ่น มีประโยชน์มากๆ  https://www.uscis.gov/sites/default/files/dateCalculator.html

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมตัวสอบอเมริกันซิติเซ่น : ตอน 3

แก้ไข : December 16 , 2016

SHARE
Previous articleเตรียมเอกสาร Packet 3 วีซ่าคู่หมั้น : Packet 3 K visa
Next articleการรับรองซิติเซ่นให้ลูกที่ตามมา หลังจากพ่อ/แม่ได้ US Citizen
I am iiwswa @(^_^)@ บอกเล่าเรื่องราว ขั้นตอน ขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตัวเองโดยทำตามจากประสบการณ์คำแนะนำที่มีบอกไว้เลยอยากบอกต่อบ้าง ไม่ใช่ทนาย ไม่ได้จบกฎหมาย ข้อความทั้งหมดเขียนจากประสบการณ์และการหาข้อมูลเพิ่ม ข้อมูลอ้างอิงส่วนใหญ่ยึดจากข้อมูลจาก USCIS โดยตรง เอามาบอกต่อเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มหาข้อมูลขอวีซ่าถาวรอเมริกาด้วยตนเอง กรุณาตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงด้วยตัวเองในลิงค์ที่แนบด้วยก่อนยื่นเอกสารแต่ละขั้นตอน ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อความไปทำการค้า I'm not a lawyer, just 'd like to share my immigrant visa experience here. Sorry for my improper English. I'm not native English.